وضعیت محورها
محور تهرات-قم

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۸۹
تعداد کل تردد:۹۲۱
درصد وسایل نقلیه سنگین:۱۵
محور قم-تهران

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۱۱۶
تعداد کل تردد:۳
درصد وسایل نقلیه سنگین:۰
محور تهران-کرج

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۹۶
تعداد کل تردد:۵۷۰
درصد وسایل نقلیه سنگین:۲۶
محور کرج-تهران

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۹۷
تعداد کل تردد:۲
درصد وسایل نقلیه سنگین:۵۰
محور امام رضا

عدم دریافت داده
محور خرازی-قائم

عدم دریافت داده
محور قائم-خرازی

عدم دریافت داده
محور مخصوص(تهران-کرج)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۱۰۶
تعداد کل تردد:۳۷۹
درصد وسایل نقلیه سنگین:۳۴
محور مخصوص(کرج-تهران)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۷۶
تعداد کل تردد:۶۹۸
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۴
محور تونل توحید جنوب به شمال (جدید)

عدم دریافت داده
محور تونل توحید شمال به جنوب (جدید)

عدم دریافت داده
محور کهریزک-قم قدیم

عدم دریافت داده
محور قم-کهریزک قدیم

عدم دریافت داده
محور آزادگان-سعیدی

عدم دریافت داده
محور شهرآفتاب

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۹۸
تعداد کل تردد:۱۱۵
درصد وسایل نقلیه سنگین:۲۰