وضعیت محورها
محور تهرات-قم

عدم دریافت داده
محور قم-تهران

عدم دریافت داده
محور تهران-کرج

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۹۰
تعداد کل تردد:۹۸۹
درصد وسایل نقلیه سنگین:۲۳
محور کرج-تهران

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۴۵
تعداد کل تردد:۷۷۸
درصد وسایل نقلیه سنگین:۵۹
محور امام رضا

عدم دریافت داده
محور خرازی-قائم

عدم دریافت داده
محور قائم-خرازی

عدم دریافت داده
محور مخصوص(تهران-کرج)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۱۱۸
تعداد کل تردد:۳۳۵
درصد وسایل نقلیه سنگین:۲۷
محور مخصوص(کرج-تهران)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۷۸
تعداد کل تردد:۷۳۹
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۶
محور تونل توحید جنوب به شمال (جدید)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۷۵
تعداد کل تردد:۱۲۵۸
درصد وسایل نقلیه سنگین:۱۰۰
محور تونل توحید شمال به جنوب (جدید)

عدم دریافت داده
محور کهریزک-قم قدیم

عدم دریافت داده
محور قم-کهریزک قدیم

عدم دریافت داده
محور آزادگان-سعیدی

عدم دریافت داده
محور شهرآفتاب

عدم دریافت داده