وضعیت محورها
محور تهرات-قم

عدم دریافت داده
محور قم-تهران

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۱۱۱
تعداد کل تردد:۱۰
درصد وسایل نقلیه سنگین:۲۰
محور تهران-کرج

عدم دریافت داده
محور کرج-تهران

عدم دریافت داده
محور امام رضا

عدم دریافت داده
محور خرازی-قائم

عدم دریافت داده
محور قائم-خرازی

عدم دریافت داده
محور مخصوص(تهران-کرج)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۶۰
تعداد کل تردد:۱۳۷۹
درصد وسایل نقلیه سنگین:۵۶
محور مخصوص(کرج-تهران)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۳۸
تعداد کل تردد:۶۰۶
درصد وسایل نقلیه سنگین:۵۷
محور تونل توحید جنوب به شمال (جدید)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۲۳
تعداد کل تردد:۸۳۱
درصد وسایل نقلیه سنگین:۳۶
محور تونل توحید شمال به جنوب (جدید)

عدم دریافت داده
محور کهریزک-قم قدیم

عدم دریافت داده
محور قم-کهریزک قدیم

عدم دریافت داده
محور آزادگان-سعیدی

عدم دریافت داده
محور شهرآفتاب

عدم دریافت داده