وضعیت محورها
محور تهرات-قم

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۹۵
تعداد کل تردد:۶۲۵
درصد وسایل نقلیه سنگین:۱۰
محور قم-تهران

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۱۰۳
تعداد کل تردد:۳۶۹
درصد وسایل نقلیه سنگین:۲۴
محور تهران-کرج

عدم دریافت داده
محور کرج-تهران

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۹۸
تعداد کل تردد:۱۷۴
درصد وسایل نقلیه سنگین:۱۸
محور امام رضا

عدم دریافت داده
محور خرازی-قائم

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۸۷
تعداد کل تردد:۵۳۹
درصد وسایل نقلیه سنگین:۱۴
محور قائم-خرازی

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۸۵
تعداد کل تردد:۶۹۲
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۰
محور مخصوص(تهران-کرج)

عدم دریافت داده
محور مخصوص(کرج-تهران)

عدم دریافت داده
محور تونل توحید جنوب به شمال (جدید)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۸۷
تعداد کل تردد:۸۰۱
درصد وسایل نقلیه سنگین:۳۰
محور تونل توحید شمال به جنوب (جدید)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۹۰
تعداد کل تردد:۶۶۰
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۶
محور کهریزک-قم قدیم

عدم دریافت داده
محور قم-کهریزک قدیم

عدم دریافت داده
محور آزادگان-سعیدی

عدم دریافت داده
محور شهرآفتاب

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۹۸
تعداد کل تردد:۱۳
درصد وسایل نقلیه سنگین:۷