وضعیت محورها
محور تهرات-قم

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۸۸
تعداد کل تردد:۹۰۰
درصد وسایل نقلیه سنگین:۲۳
محور قم-تهران

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۰
تعداد کل تردد:۰
درصد وسایل نقلیه سنگین:۰
محور تهران-کرج

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۰
تعداد کل تردد:۰
درصد وسایل نقلیه سنگین:۰
محور کرج-تهران

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۱۱۴
تعداد کل تردد:۱
درصد وسایل نقلیه سنگین:۱۰۰
محور امام رضا

عدم دریافت داده
محور خرازی-قائم

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۸۴
تعداد کل تردد:۸۰۴
درصد وسایل نقلیه سنگین:۱۹
محور قائم-خرازی

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۷۷
تعداد کل تردد:۸۷۲
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۴
محور مخصوص(تهران-کرج)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۹۹
تعداد کل تردد:۲۹۴
درصد وسایل نقلیه سنگین:۳۲
محور مخصوص(کرج-تهران)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۶۳
تعداد کل تردد:۱۱۱۲
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۳
محور تونل توحید جنوب به شمال (جدید)

عدم دریافت داده
محور تونل توحید شمال به جنوب (جدید)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۳۳
تعداد کل تردد:۵۲۷
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۶
محور کهریزک-قم قدیم

عدم دریافت داده
محور قم-کهریزک قدیم

عدم دریافت داده
محور آزادگان-سعیدی

عدم دریافت داده
محور شهرآفتاب

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۱۰۰
تعداد کل تردد:۱۱۳
درصد وسایل نقلیه سنگین:۲۲