وضعیت محورها
محور تهرات-قم

عدم دریافت داده
محور قم-تهران

عدم دریافت داده
محور تهران-کرج

عدم دریافت داده
محور کرج-تهران

عدم دریافت داده
محور امام رضا

عدم دریافت داده
محور خرازی-قائم

عدم دریافت داده
محور قائم-خرازی

عدم دریافت داده
محور مخصوص(تهران-کرج)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۳۴
تعداد کل تردد:۲۷۰
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۸
محور مخصوص(کرج-تهران)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۸۱
تعداد کل تردد:۱۴۶۱
درصد وسایل نقلیه سنگین:۳۶
محور تونل توحید جنوب به شمال (جدید)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۷۹
تعداد کل تردد:۶۷۸
درصد وسایل نقلیه سنگین:۲۹
محور تونل توحید شمال به جنوب (جدید)

عدم دریافت داده
محور کهریزک-قم قدیم

عدم دریافت داده
محور قم-کهریزک قدیم

عدم دریافت داده
محور آزادگان-سعیدی

عدم دریافت داده
محور شهرآفتاب

عدم دریافت داده