وضعیت محورها
محور تهرات-قم

عدم دریافت داده
محور قم-تهران

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۱۰۰
تعداد کل تردد:۱
درصد وسایل نقلیه سنگین:۱۰۰
محور تهران-کرج

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۱۰۸
تعداد کل تردد:۲۹۵
درصد وسایل نقلیه سنگین:۱۶
محور کرج-تهران

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۱۰۷
تعداد کل تردد:۱۲۱۲
درصد وسایل نقلیه سنگین:۲۴
محور امام رضا

عدم دریافت داده
محور خرازی-قائم

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۸۹
تعداد کل تردد:۷۲۹
درصد وسایل نقلیه سنگین:۱۷
محور قائم-خرازی

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۸۰
تعداد کل تردد:۸۳۱
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۶
محور مخصوص(تهران-کرج)

عدم دریافت داده
محور مخصوص(کرج-تهران)

عدم دریافت داده
محور تونل توحید جنوب به شمال (جدید)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۸۰
تعداد کل تردد:۱۰۲۵
درصد وسایل نقلیه سنگین:۳۹
محور تونل توحید شمال به جنوب (جدید)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۸۸
تعداد کل تردد:۷۵۹
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۳
محور کهریزک-قم قدیم

عدم دریافت داده
محور قم-کهریزک قدیم

عدم دریافت داده
محور آزادگان-سعیدی

عدم دریافت داده
محور شهرآفتاب

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۹۸
تعداد کل تردد:۲۹
درصد وسایل نقلیه سنگین:۲۷