وضعیت محورها
محور تهرات-قم

عدم دریافت داده
محور قم-تهران

عدم دریافت داده
محور تهران-کرج

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۸۲
تعداد کل تردد:۱
درصد وسایل نقلیه سنگین:۰
محور کرج-تهران

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۱۱۴
تعداد کل تردد:۷۶۳
درصد وسایل نقلیه سنگین:۱۷
محور امام رضا

عدم دریافت داده
محور خرازی-قائم

عدم دریافت داده
محور قائم-خرازی

عدم دریافت داده
محور مخصوص(تهران-کرج)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۱۰۴
تعداد کل تردد:۴۳۰
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۲
محور مخصوص(کرج-تهران)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۹۵
تعداد کل تردد:۴۵۸
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۷
محور تونل توحید جنوب به شمال (جدید)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۶۲
تعداد کل تردد:۱۱۶۸
درصد وسایل نقلیه سنگین:۳۵
محور تونل توحید شمال به جنوب (جدید)

عدم دریافت داده
محور کهریزک-قم قدیم

عدم دریافت داده
محور قم-کهریزک قدیم

عدم دریافت داده
محور آزادگان-سعیدی

عدم دریافت داده
محور شهرآفتاب

عدم دریافت داده