وضعیت محورها
محور تهرات-قم

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۹۱
تعداد کل تردد:۸۱۴
درصد وسایل نقلیه سنگین:۲۲
محور قم-تهران

عدم دریافت داده
محور تهران-کرج

عدم دریافت داده
محور کرج-تهران

عدم دریافت داده
محور امام رضا

عدم دریافت داده
محور خرازی-قائم

عدم دریافت داده
محور قائم-خرازی

عدم دریافت داده
محور مخصوص(تهران-کرج)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۷۰
تعداد کل تردد:۱۴۰۹
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۷
محور مخصوص(کرج-تهران)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۴۱
تعداد کل تردد:۷۷۳
درصد وسایل نقلیه سنگین:۳۷
محور تونل توحید جنوب به شمال (جدید)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۷۲
تعداد کل تردد:۱۰۸۱
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۱
محور تونل توحید شمال به جنوب (جدید)

عدم دریافت داده
محور کهریزک-قم قدیم

عدم دریافت داده
محور قم-کهریزک قدیم

عدم دریافت داده
محور آزادگان-سعیدی

عدم دریافت داده
محور شهرآفتاب

عدم دریافت داده