وضعیت محورها
محور تهرات-قم

عدم دریافت داده
محور قم-تهران

عدم دریافت داده
محور تهران-کرج

عدم دریافت داده
محور کرج-تهران

عدم دریافت داده
محور امام رضا

عدم دریافت داده
محور خرازی-قائم

عدم دریافت داده
محور قائم-خرازی

عدم دریافت داده
محور مخصوص(تهران-کرج)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۵۴
تعداد کل تردد:۶۶۰
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۴
محور مخصوص(کرج-تهران)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۴۹
تعداد کل تردد:۱۹۶
درصد وسایل نقلیه سنگین:۶۰
محور تونل توحید جنوب به شمال (جدید)

سرعت متوسط(کیلومتر بر ساعت):۵۹
تعداد کل تردد:۱۰۸۰
درصد وسایل نقلیه سنگین:۴۱
محور تونل توحید شمال به جنوب (جدید)

عدم دریافت داده
محور کهریزک-قم قدیم

عدم دریافت داده
محور قم-کهریزک قدیم

عدم دریافت داده
محور آزادگان-سعیدی

عدم دریافت داده
محور شهرآفتاب

عدم دریافت داده